Ispitivanje aktivnosti sarkoidoze -
hitotriozidaza naspram ACE u sarkoidozi - kontrolirana studija

Uvod: Do sada, nisu nađeni odgovarajući biomarkeri za procjenu aktivnosti sarkoidoze.

Ciljevi studije su bili: procjena osjetljivosti i specifičnosti dva već korištena biomarkera aktivnosti sarkoidoze (serumskog angiotenzin-konvertujućeg enzima (ACE) i serumske hitotriozidaze) u populaciji od 430 bolesnika sa sarkoidozom.

Ovi markeri su također analizirani u kontrolnoj grupi od 264 zdrava ispitanika.

Metode: četiristotrideset bolesnika sa sarkoidozom koja je dokazana biopsijom podjeljeno je u grupe sa aktivnom i neaktivnom bolešću i u grupe sa akutnom i kroničnom sarkoidozom. U podgrupi od 55 bolesnika, aktivnost sarkoidoze je procjenjivana i F18 fluorodeoksiglukoznom pozitronskom emisijskom tomografijom (18F-FDG-PET). Nivoi serumske hitotriozidaze i ACE nisu pratili normalnu distribuciju, tako da su u statističkoj analizi korišteni neparametrijski testovi.

Rezultati: Nivoi serumske hitotriozidaze su skoro 6 puta bili viši kod bolesnika sa aktivnom sarkoidozom u odnosu na kontrolnu grupu i na bolesnike sa neaktivnom bolešću.
Nivo serumske hitotriozidaze od 100 nmol/mL/h pokazao je osjetljivost od 82,5% i specifičnost od 70,0%. Cut off vrednost od 32,0 U/L za aktivnost ACE u serumu pokazala je osetljivost od 66,0% i specifičnost od samo 54,0%.

Statistički značajna povezanost je nađena između fokalne granulomatozne aktivnosti koja je detektirana pomoću 18F-FDG PET/CT i nivoa serumske hitotriozidaze, dok takva korelacija nije nađena sa ACE. Nivoi serumske hitotriozidaze su bili u značajnoj korelaciji sa trajanjem bolesti (P< 0,0001). Serumska hitotriozidaza je bila značajno povezana sa kategorijama kliničkog ishoda (COS) (p= 0,272, P = 0,001).

Zaključak: Aktivnost hitotriozidaze u serumu je dokazano pouzdan biomarker za procenu aktivnosti i kroniciteta sarkoidoze.

Izvor: https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1452-82581604390P

 

VRIJEDNOSTI ACE ENZIMA JETRE

ACE – angiotenzin-konvertirajući enzim 

Referentni interval: 16–68

 

Serumske razine ACE povišene su u 40% bolesnika sa sarkoidozom, ovisno o vremenu proteklom od dijagnoze, akutnoj ili kroničnoj bolesti, opsegu bolesti, radiološkom stadiju i mnogim drugim čimbenicima. Međutim, povišene vrijednosti ACE nisu specifične samo za sarkoidozu.

Povišene vrijednosti dogodit će se npr. zbog razvoja jetrene lezije.

Hitotriozidaza

Hitotriozidaza je enzim koji pripada familiji glikozilhidrolaza (nazvanih još i hitinaza) koje učestvuju u degradaciji hitina i hitinu sličnim jedinjenjima. Aktivirane makrofage luče hitotriozidazu. Povišene vrijednosti serumske hitotriozidaze su detektirane kod lizozomnih bolesti kao što su Gaucher-ova bolest, fukocidoza i galaktosijalidoza. Međutim, povišene vrijednosti su utvrđene i u aterosklerozi, beta talasemiji, akutnoj malariji, visceralnoj lajšmanijazi, kao i u cerebrospinalnoj tečnosti oboljelih od multiple skleroze.

 

Hitotriozidaza se primarno primjenjuje kao serumski marker makrofagne aktivnosti u Gaucher-ovoj bolesti. Značaj ovog enzima je u tome što pokazuje veću specifičnost od angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) koji je povišen i u drugim granulomatoznim oboljenima, prije svega u milijarnoj tuberkulozi. Usporedbom vrijednosti serumske hitotriozidaze oboljelih od tuberkuloze sa zdravim ispitanicima i bolesnika sa sarkoidozom znatno više vrijednsti su nađene kod obolelih od sarkoidoze.

 

Izvor: https://aqualab.rs/analize/biohemija/enzimi/hitotriozidaza/

Rating: 5 stars
2 votes